ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 ยุทธหัตถี

  • “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 ยุทธหัตถี” (เข้าฉาย 29 พฤษภาคม 57)

    ในปีพ.ศ.2129 พระเจ้านันทบุเรงทรงแค้นเคืองที่ต้องปราชั-ยต่อสมเด็จพระนเรศฯอย่างย่อยยับ ทั้งต้องเสียไพร่พลและพระสิริโฉม จึงระบายความแค้นนั้นไปที่องค์พระสุพรรณกั-ลยา เมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดาทราบค-วามก็ให้โทมนัสด้วยสำนึกว่าชะตากรรมของพระ-ราชธิดาและแผ่นดินอยุธยาที่ถูกกระทำการย่ำ-ยีก็ด้วยเพราะพระองค์ทรงแปรพักตร์ไปเข้าข้-างศัตรู จนตรอมพระทัยเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศฯจึงเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติค-รองกรุงศรีอยุธยาสืบต่อจากพระราชบิดา

    ข่าวการผลัดแผ่นดินของอยุธยารู้ไปถึงพระเจ้านันทบุเรง พระองค์สำคัญว่าราชอาณาจักรสยามจะไม่เป็นป-กติสุขเป็นช่องชวนชิงเชิงจึงโปรดให้มังสาม-เกียดอุปราชเจ้าวังหน้ากรีฑาทัพไปตีกรุงศรีอยุธยาอีกคำรบ ข้างสมเด็จพระนเรศทรงโปรดให้พระราชมนูแต่ง-พลเป็นทัพหน้าขึ้นไปดูกำลังข้าศึกถึงหนองส-าหร่าย ทัพหน้าพระราชมนูปะทะเข้ากับทัพพม่าถึงขั้-นตะลุมบอน แต่กำลังข้างพระราชมนูน้อยกว่าจึงแตกพ่ายถ-อยลงมาเป็นอลหม่าน สมเด็จพระนเรศทราบความจึงอุบายให้ทัพข้าศึ-กไล่เตลิดลงมาจนเสียกระบวนแล้วจึงทรงนำกำลังออกยอทัพข้าศึก ครั้งนั้นช้างทรงของสมเด็จพระนเรศฯ นามเจ้าพระยาไชยานุภาพ และช้างทรงของสมเด็จพระเอกาทศรถคือเจ้าพระ-ยาปราบไตรจักรต่างตกน้ำมัน วิ่งร่าเบกพลฝ่าเข้าไปในทัพพม่ารามัญ เข้ามากลางวงล้อมข้าศึกและหยุดอยู่หน้าช้า-งพระมหาอุปราชา สมเด็จพระนเรศวรฯจึงประกาศท้าพระมหาอุปราช-แห่งหงสาให้ออกกระทำยุทธหัตถีเป็นพระเกียร-ติแก่แผ่นดิน ด้วยขัตติยมานะพระมหาอุปราชาก็ไสพระคชาธาร-ออกทำคชยุทธด้วยสมเด็จพระนเรศฯ ขณะที่มังจาปะโร พระพี่เลี้ยงองค์สมเด็จพระมหาอุปราชได้ออก-ทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระเอกาทศรถสัประยุทธ์กันเป็นสองคู่ อันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของแผ่นดิน

    Related posts:

  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *